Навчання 2020 - 2021 в умовах пандемії

Illustration
Illustration

ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

Інформація взята з сайту МОНУ

1. Делегування керівникам закладів загальної середньої освіти права організовувати освітній процес з використанням «змішаних форм навчання» та технологій дистанційного навчання у період перебування регіону у «жовтій» і «помаранчевій» зонах, враховуючи особливості закладу освіти та стан захворювання на COVID-19 учасників освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про освіту» заклади освіти наділені автономією, що полягає в їх самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом.
Згідно із статтею 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» (далі – Закон) форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням особливостей регіону тощо.
Частиною четвертою статті 38 Закону встановлено, що організація освітнього процесу та діяльності закладу загальної середньої освіти належать до повноважень його керівника.
Порядок здобуття загальної середньої освіти за інституційною формою (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна та мережева), що організовується у закладах загальної середньої освіти, регламентовано Положенням про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 23.04.2019 № 536 (далі – Положення).
Положенням визначено, що організація здобуття освіти за інституційною формою здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти.
Дистанційне навчання може бути реалізовано шляхом застосування дистанційної форми як окремої форми здобуття освіти або використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами здобуття освіти, їх поєднання.
Навчальний час у разі організації здобуття освіти за дистанційною формою встановлюється закладом освіти відповідно до навчального плану для заочної форми здобуття освіти за типовою освітньою програмою.
Порядок організації освітнього процесу за дистанційною формою здобуття освіти визначається Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом МОН від 25.04.2013 № 466 (зі змінами).

2. Надання керівникам закладів освіти (педколективам) права змінювати режим роботи (або корегувати режим роботи (тривалість уроків) у рамках змішаних форм навчання та з метою оптимізації використання фонду заробітної плати)

Згідно із статтею 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту» (далі – Закон) керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний організовувати діяльність закладу загальної середньої освіти та має право визначати режим роботи закладу освіти.
Статтею 10 Закону встановлено, що структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти.
Безперервна навчальна діяльність учнів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.
Відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідним органом управління освітою та установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

3. Надання дозволу на здійснення тематичного/семестрового/річного оцінювання предметів «Фізична культура», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Основи здоров’я» та окремих предметів варіативної складової не за 12-бальною шкалою, а - «зараховано»/«не зараховано» у разі проведення понад 50% уроків у дистанційному форматі

Можливість запровадження власної шкали оцінювання результатів навчання учнів визначена Законом України «Про повну загальну середню освіту» (далі – Закон).
Згідно із частиною четвертою статті 17 Закону за вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів.
У разі запровадження закладом освіти власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.
З огляду на зазначене МОН не рекомендує застосовувати шкалу «зараховано»/«не зараховано» до тематичного (семестрового, річного) оцінювання предметів інваріантної складової.

4. Надання чітких рекомендацій щодо тривалості уроків, що проводяться в режимі онлайн та їх кількості упродовж навчального дня і тижня з урахуванням віку учнів

Дистанційне навчання може бути реалізовано шляхом застосування дистанційної форми як окремої форми здобуття освіти або використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами здобуття освіти, їх поєднання.
Навчальний час у разі організації здобуття освіти за дистанційною формою встановлюється закладом освіти:
на рівні початкової освіти – не більше 50 відсотків сумарної кількості навчальних годин інваріантної та варіативної складових навчального плану за типовою освітньою програмою;
на рівнях базової середньої та профільної загальної середньої освіти – відповідно до навчального плану для заочної форми здобуття освіти за типовою освітньою програмою.
Порядок організації освітнього процесу за дистанційною формою здобуття освіти визначається Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом МОН від 25.04.2013 № 466 (далі – Положення).
Згідно з пунктом 2.10 Положення рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у освітньому процесі закладів загальної середньої освіти приймається педагогічною радою закладу освіти.
Статтею 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» встановлено, що безперервна навчальна діяльність учнів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.
Організація освітнього процесу та діяльності закладу загальної середньої освіти належать до повноважень його керівника.
При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять безпосередньо з відеодисплейним терміналом і проведення профілактичних заходів повинні відповідати санітарним вимогам.

5. Щодо регламентації особливостей організації змішаного навчання та впровадження його нормативного визначення

Чинне наразі Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН від 25.04.2013 № 466, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за № 703/23235 (зі змінами), передбачає можливість використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах (пункт 2.1, розділ ІІ).
Зокрема, технології дистанційного навчання можуть використовуватись закладами загальної середньої освіти при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину (пункт 4.2, розділ IV).
Саме за поєднанням очної форми і технологій дистанційного навчання у педагогічній теорії та практиці закріпився термін «змішане навчання» («комбіноване навчання», «blended learning»). Таке навчання є однією з багатьох освітніх технологій і не потребує регламентації в нормативних актах.
Таким чином, можливе використання технологій дистанційного навчання за будь-якої форми здобуття освіти – очної (денної, вечірньої), заочної, екстернатної тощо. Законодавством вже перебачено можливість поєднати очну, зокрема денну, форму з технологіями дистанційного навчання і реалізувати технологію змішаного навчання.
Водночас МОН розроблено проєкт Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти (у співпраці з експертами у сфері використання цифрових технологій в освіті). Проєкт пройшов громадське обговорення, за результатами якого був доопрацьований. Наразі проєкт перебуває на державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.
Проєктом передбачено вдосконалення механізму організації дистанційного навчання, у тому числі з урахуванням проблемних питань, які виникали під час карантину у 2019/2020 навчальному році.

6. Про поширення норми щодо чисельності груп до 20 осіб для закладів вищої освіти при «помаранчевому» рівні небезпеки на заклади загальної середньої освіти. Дозволити розподіл класів на групи при вивченні всіх предметів (для класів з кількістю учнів понад 28 осіб або якщо площа класного приміщення менша за встановлені нормативи із розрахунку на 1 учня)

Відповідно до пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) на території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки, забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.
Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (із змінами) затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128.