Освітні програми

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.
Освітня програма має містити: ● загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;● вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;● перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;● форми організації освітнього процесу;● опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;● інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).
Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.Міністерство освіти і науки України затверджує типові освітні програми, які спрямовані на реалізацію мети та завдань освітньої галузі. Заклади загальної середньої освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, який конкретизує організацію освітнього процесу.Навчальні програми предметів та курсів створюють вчителі (самостійно або об'єднавшись) на основі Стандарту, або за зразком типової (модельної) навчальної програми.
Інформація взята з сайту МОНУ.

Illustration

Українська мова

Illustration

Українська література

Illustration

Історія України

Illustration

Всесвітня історія

Illustration

Громадянська освіта

Illustration

Зарубіжна література

Illustration

Захист України

Illustration

Іноземна мова

Illustration

Інформатика

Illustration

Математика

Illustration

Технології

Illustration

Фізична культура

Illustration

Хімія

Illustration

Фізика і астрономія

Illustration

Біологія і екологія

Illustration

Географія

Особливості організації програмового матеріалу з загальноосвітніх предметів у 2022